Přejezdové zabezpečovací zařízení

3.1. Z historie PZZ


Úrovňové křížení silniční a železniční dopravní cesty představovalo už od počátků veliký problém,
který bylo potřeba řešit. Není možné zabezpečit všechna křížení mimoúrovňově. Tak se řeší pouze
nejvíce problematická místa a místa s velkou hustotou silniční dopravy.
První řešení se objevují v Anglii. Jedná se především o dvoukřídlá vrata, horizontálně zvedaný
řetěz či horizontálně otočná nebo posuvná břevna.
Další možností se jevily i zábrany proti podlézání závor. Jediný takový exemplář v ČR můžeme
najít v současné době v ŽST Náchod, ale i zde se uvažuje o zrušení tohoto unikátu.

Začíná se však objevovat i způsob, kdy výstrahu dává zvonec umístěný u přejezdu. Ten se však musel
nějakým způsobem uvádět v činnost, a proto se konstruktéři rozhodli pro několik způsobů řešení.
Jedním z nich byla i páka, kterou přestavoval sám vlak svoji jízdou a zvonec se uváděl v činnost.
Od konce 19.století používají všechny železniční správy k uvedení PZZ do provozu pouze elektrické
obvody. Začala se objevovat i výstraha vizuélní, což spočívalo v prosvětlení terče s nápisem
"Vlak přijíždí". Tato výstraha se používala v kombinaci s výstrahou akustickou, popř. mechanickou.
Pokud bylo závorářské stanoviště od přejezdu vzdálené více jak 50m, rozhodlo tehdejší Rakouské
c.k. Ministerstvo železnic o používání tzv. předzvaněče, který upozorňoval na blížící se mechanické
uzavření přejezdu.
Mechanismi závor s předzvaněčem byly ovšem velice složité mechanismi, které si vyžadovaly časté
kontroly, proto ve 30.letech 20. století nabídla firma ČKD pohon závor s elektromotorem, který
obsluhu usnadnil a při výpadku el. energie bylo možné obsluhu provádět ručně.
Na samostatném sloupku u závor byla asi od počátku 20. století zřízena tabulka s následujícím textem :
"Výstraha. Jest zapovězeno : Otvírati závory u dráhy, choditi po dráze, poškozovati jí a její
příslušenství, přerušovati telegraf, pásti dobytek u dráhy bez dohlídky, jakož i protiviti se
zřízencům železničním."
Nastává ale další problém, a to s různorodostí výstražníků, proto se formou mezinárodní úmluvy o
silničním provozu v roce 1948 tento vývoj sjednotil.

3.2. PZZ v posledních 50 letech


Po skončení 2. světové války ČSD povolila i poloviční závory, které byly dříve nepřípustné.
Začala éra automatických PZZ ovládaných kolejovými obvody a reléovou logikou. Podle mezinárodních
úmluv by měl být výstražník doplněn ondřejským křížem a vizuelní výstrahou doplněnou popř. i výstrahou
akustickou. Celé zařízení začalo používat tzv. poruchové štíty, které se uváděly v činnost při poruchovém
stavu PZZ. To mělo za následek, že PZZ dávalo výstrahu až do znovuuvedení do pohotovostního stavu.
V letech 1960-1965 byly výstražníky doplněny i tzv. pozitivní signalizací ( bílé světlo ), které
informovalo účastníka pozemní komunikace, že v obvodu přejezdu se nenachází drážní vozidlo. Tímto
rozhodnutím se musely zrušit i veškeré poruchové štíty.
V posledních letech k aktivaci výstrahy je používáno nejmodernější techniky, kterou jsou kromě
kolejových obvodů i počítače náprav, kolejové smyčky nebo bodové prvky.
Nynějším trendem na ČD je PZZ z dílen AŽD Praha s.r.o.

3.3. Konstrukce PZZ


Zde Vám nabídnu pouze odkaz na jednu stránku, která mě svým zpracováním PZZ velice zaujala.
Jsou v ní detailně popsané unifikované rozměry PZZ, atd. Konstrukce PZZ

3.4. PZZ z pohledu předpisu ČD D1


Nejen pro řidiče je přejezd určitou starostí, to samé platí i pro pracovníky ČD, a to pro strojvedoucí.
I k přejezdům se vážou jistá ustanovení a jisté návěsti, se kterými se můžete v kolejišti setkat.
3.4.1. Výstražný kolík
Toto návěstidlo dává strojvedoucímu návěst Pískejte a přikazuje mu dávat návěst Pozor.
Pokud se k přejezdu blíží účastník silničního provozu musí návěst Pískejte dávat opakovaně ( min. 3x ).

V provozu se však můžeme setkat s výstražnými kolíky s dočasnou platnostní pro přejezdy. Ty jsou
navíc doplněny žlutou tabulkou s kilometrickou polohou přejezdu. Jedná se vesměs o přejezdy dočasně
zřízené popř. přejezdy trvale opatřeny uzamykatelnou zábranou. Toto návěstidlo nabývá platnosti
pouze při zpravení strojvedoucího písemným rozkazem.

3.4.2. Žlutý staničník
Pokud je staničník žlutá deská s černými číslicemi, tak informuje nejen o kilometrické poloze místa,
kde se nachází, ale i o tom, že minimálně na zábrzdnou vzdálenost je přejezd s PZZ. Tzn., že toto
návěstidlo má pro strojvedoucího pouze informační charakter.

3.4.3. Očekávejte otevřený přejezd
Toto návěstidlo upozorňuje strojvedoucího na umístění PZZ. V některých případech přikazuje strojvedoucímu
jet ke všem přejezdům v následujícím prostorovém oddílu se zvýšenou opatrností. ( více předpis ČD D2 ).

3.4.4. Přejezdníky
Asi nejzajímavějšími návěstidly ve vztahu k PZZ jsou právě přejezdníky. Dávají návěsti otevřený přejezd
( pokud nesvítí bílé světlo ) a uzavřený přejezd ( bílé světlo svítí, nebo svítí přerušovaně ). Pokud
je bílé světlo přerušované informuje strojvedoucího o správné funkci PZZ s tím, že mu přibývá povinnost
nahlásit výpravčímu, že na přejezdníku svítí bílé světlo přerušovaně.
Takovou zajímavostí je přejezdník s notou, který dává návěst otevřený přejezd, ale strojvedoucí k takovému
přejezdu nemusí jet se zvýšenou opatrností, pokud obdržel stanovený slyšitelný pokyn telekomunikačním zař.
Charakteristiku zvuku stanoví předpis pro obsluhu telekomunikačního zařízení.