Vlakové zabezpečovací zařízení

4.1. Něco z historie


Potřebu snížit riziko nehod na minimum si konstruktéři uvědomovali ještě před tím než člověk vynalezl
průběžnou brzdu ( ta byla v Rakousku zavedena v roce 1892 ). Konstruktéři řešili 2 základní nedostatky :
1) přenos návěstního znaku či jiné informace z trati na stanoviště strojvedoucího
2) samočinné zastavení vlaku při nerespektování návěstí strojvedoucím
Jako téměř první využívaný vynález byly třaskavky, na které když vlak najel, byli akustickým doplněním
pro vizuelni návěst Stůj nepřenosného návěstidla. Podobnou úlohu mělo i smykadlo upevněné na rámu vozu
tak, aby se při návěsti Stůj mechanicky nadzvedlo a zapůsobilo na lokomotivní zvonec.
Koncem 19.století byla řešení vesměs na bázi přenosu elektrického signálu. jako první v této kategorii
zařízení byl vlakový telegraf, který umožnoval spojení s nejbližsí stanicí.
Další zařízení spočívalo v tom, že se do kolejiště umístil asi 6m dlouhý dřevěný trámec pokrytý pásem z
kovu. Kartáčový sběrač na lokomotivě při průjezdu uzavřel elektrický obvod, zem sloužila jako zpětné
vedení a na stanovišti strojvedoucího červený nebo bílý terčík, ovládaný elektromagnety, signalizoval
strojvedoucímu návěsti "Trať obsazena" nebo "Trať volná" a vyvolal zvukový signál.
Mnohé ulehčilo zkonstruování průběžné vlakové brzdy, na kterou získal 13.4.1869 patent G. Westinghaus.
Ta zajišťovala zastavení celé soupravy, ale i přetržených částí. Používalo se mnoha mechanických zarážek,
na které při průjezdu kolem návěstidla zakazujícího jízdu narazil ventil tlakové brzdy. Tím se mechanicky
otevřel ventil tlakového potrubí a vlak zastavil. Ve výzkumu byl i opto-elektrický způsob přenosu.
Tato všechna zařízení působila pouze z jednoho místa na trati - tzv. bodový vlakový zabezpečovač, ale bylo
potřeba vyvinout něco lepšího, co bude snímat závislosti na celé trati.

4.2. Liniový vlakový zabezpečovač - LVZ


To dalo vzniknout liniovému vlakovému zabezpečovači LVZ. Jeho trvalé napájení se šuntováním kolejnic
dvojkolím lokomotivy změnilo na kódované. LVZ využival paralelní kolejový obvod. Cívky snímačů sejmou
bezkontaktně elmag. pole kolem kolejnicových pásů zesílené šuntováním kolejového obvodu. Mobilní zařízení
je zesílí a vyhodnotí. Návěstní opakovač pak informuje strojvedoucího o návěsti na nejbližším návěstidle
před vlakem. Při příjmu kódu přikazující snížení rychlosti popř. zastavení, doplnila vizuelni návěst i
akustická výstraha.

4.3. Tlačítko bdělosti


Tlačítko bdělosti patřilo také k významným doplňkům působení LVZ na průběžnou brzdu.
Obsluhou tohoto tlačítka prokazuje strojvedoucí svoji disponsibilitu k řízení drážního vozidla. Tento
problém vycházel z méně či více častých nehod z důvodu zdravotních indispozic strojvedoucího, kterými
mohli být např. infarkt, momentální kolapsový stav, aj. Zamezoval nedozírným následkům při případném
mikrospánku strojvedoucího. Ve spojení s LVZ jim však ulehčoval službu, a to při špatných povětrnostních
podmínkách.

4.4. Český zabezpečovač LS 90


Přenáší na stanoviště strojvedoucího návěsti následujícího návěstidla.
Na kódovaných tratí s autoblokem se na opakovači mohou strojvedoucímu zobrazit tyto barevné symboly :

Zobrazovaný symbol na opakovači Následující návěst Obluha tlačítka bdělosti
červené světlo Stůj, PN vyžaduje se
přerušované červené světlo Opakování návěsti výstraha (4-znakový AB) vyžaduje se
žluté světlo Výstraha, Očekávejte rychlost 40,60,80 nebo 100km/h nevyžaduje se
žluté mezikruží Změna rychlosti (2-světlová návěst) vyžaduje se
zelené světlo Volno nevyžaduje se

Na opakovači Vám mohou nastat ještě 2 situace, a to, že svítí :
a) modré světlo-automatická výluka vlakového zabezpečovače, která může nastat v následujících případech :
a1)volící přepínač je v poloze POSTRK
a2)vybavovač samočinného brždění při volícím přepínači LVZ v poloze PROVOZ byl vyloučen prokázáním bdělosti
strojvedoucího nebo automatickou výlukou LVZ ( tlak v brzdových válcích 1,5bar a vyšší )
b) žádné světlo-v poloze PROVOZ, rozezvučí se houkačka a strojvedoucí musí do 4 sekund prokázat bdělost.
Potom bdělost periodicky prokazuje v intervalu 13-22sek. Za situace :
b1)vlak se nachází v obsazeném prostorovém oddíle - tzn. jízda dle rozhledových poměrů
b2)došlo k poruše LVZ nebo autobloku - tzn. jízda dle rozhledových poměrů
b3)vlak se nachází na nekódovaném úseku trati nebo na nekódovaném úseku ve stanici

Pozn. U LS90 při rychlostech nad 120km/h je povolovacím znakem bez obsluhy tlačítka bdělosti pouze zelené světlo.

Jestliže máte zájem vizuelně vidět LVZ "v provozu", můžete si na těchto stránkách stáhnout program Návěstidlo,
jehož součástí je i zobrazení návěstí na samostatné předvěsti a návěstním opakovači.